Regulamin Uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez stowarzyszenie yacht club albatros (obozy, rejsy, półkolonie, szkolenia).

 1. ZAWARCIE UMOWY
  1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa wraz z Kartą Informacyjną oraz Informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowią integralną część Umowy – Zgłoszenia w imprezie organizowanej przez Stowarzyszenie Yacht Club Albatros.
  2. Rezerwacja imprezy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z ofertą na stronie www.zeglarskiewakacje.pl oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego. Organizator przesyła potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail podany w formularzu. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji Uczestnik otrzymuje Umowę – Zgłoszenie wraz z załącznikami
  3. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z Umową – Zgłoszenie wraz z załącznikami oraz wpłaceniu przez Uczestnika zaliczki ustalonej przez Organizatora. Wpłacając zaliczkę Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z warunkami Umowy – Zgłoszenie wraz z załącznikami i je akceptuje. Umowa zawarta jest w formie dokumentowej (nie wymaga podpisu). 4. Umowę na rzecz osoby małoletniej zawiera jej przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun).
  4. Kopię prawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika należy zabrać ze sobą na rejs. Oryginał Karty Uczestnika należy przekazać przedstawicielowi Organizatora w dniu rozpoczęcia Imprezy (na miejscu zbiórki).
 2. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Należność za udział w imprezie w wysokości określonej w Umowie należy wpłacić w całości lub w dwóch ratach: – zaliczka w kwocie nie mniejszej niż 700 zł płatna w terminie 3 dni od daty wystawienia Umowy, – pozostała kwota płatna najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.
   Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora:
   Stowarzyszenie Yacht Club Albatros
   BNP Paribas
   04 1750 0012 0000 0000 2288 7084
   Ceny podane przez Organizatora są cenami brutto.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w przypadku udokumentowanego wzrostu kosztów transportu, podatków, opłat urzędowych, nie później jednak niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wzrost ceny będzie skuteczny wyłącznie po dostarczeniu Uczestnikowi pisemnego zawiadomienia, co najmniej 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.
 3. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
  1. Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika o zmianach istotnych warunków Umowy, które był zmuszony wprowadzić przed rozpoczęciem imprezy z przyczyn od niego niezależnych. W takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, czy odstępuje od Umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
  2. Jeżeli Uczestnik, w takiej sytuacji, odstępuje od Umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Uczestnik ma prawo, według swojego wyboru: uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie ze zwrotem różnicy w cenie, lub żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń. Uczestnik może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpi z powodu: zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w Umowie, a Organizator powiadomi o tym Uczestnika na piśmie w terminie 10 dni od daty rozpoczęcia imprezy; siły wyższej.
 4. REZYGNACJA (ODSTĄPIENIE OD UMOWY) 1. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić tylko w formie pisemnej.
  1. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w imprezie turystycznej lub jeżeli nie rozpocznie imprezy turystycznej z powodów niezależnych od Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy.
  2. Uczestnik w dowolnym terminie ma prawo do rezygnacji z imprezy bez ponoszenia kosztów, w przypadku gdy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, która przejmie obowiązki wynikające z tej Umowy.
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Uczestnika; działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć; siłą wyższą. Organizator jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie.
  2. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w punkcie VI. Organizator nie może żądać od Uczestnika żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej. Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy.
  3. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o którym mowa w punkcie VI Uczestnik może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego; jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć; siłą wyższą.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczestnika, jeżeli uczynił zadość obowiązkowi nadzoru. Uczestnik nie powinien zabierać na imprezę wartościowych przedmiotów (laptopy, tablety, drogie telefony, zegarki, konsole do gier, aparaty fotograficzne…). Pieniądze oraz cenne dla Uczestnika przedmioty powinny być przekazane do depozytu osobie, pod której opieką Uczestnik pozostaje w trakcie trwania imprezy (instruktor, wychowawca).
  5. Uczestnik, w sposób określony przepisami prawa, ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy, powstałe w czasie trwania imprezy oraz zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawienia z własnych środków.
 6. REKLAMACJE
  1. Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Uczestnik/ Rodzic/Opiekun stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora.
  2. Niezależnie od zawiadomienia, o którym mowa w punkcie VII.1, Uczestnik może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
  3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.
  4. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z punktem VII.2, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. UBEZPIECZENIE
  1. Organizator oświadcza, że zgodnie z wymaganiami posiada umowę gwarancji ubezpieczeniowej firmy SIGNAL IDUNA na rzecz klientów w zakresie pokrycia kosztów powrotu klienta do kraju, w wypadku gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Uczestników w razie niewykonania zobowiązań umownych. Do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej, a gdy te środki są niewystarczające z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, upoważniony jest Marszałek Województwa Łódzkiego, tel. 42 663 30 00.
  2. Uczestnik ubezpieczony jest przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10 000 zł
   Uczestnik powinien zapoznać się przed wyjazdem ze szczegółowymi warunkami ubezpieczenia, które dostępne są na stronie internetowej ubezpieczyciela.
  3. Uczestnik nie jest ubezpieczony przez Organizatora w zakresie kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie takie Uczestnik może zawrzeć z wybranym przez siebie ubezpieczycielem na własną rękę.
 8. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
  1. Rejsy, obozy, szkolenia dla dzieci i młodzieży:
   1. Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi prawidłowo wypełnioną Kartę W Karcie Uczestnika powinny być zawarte wszystkie informacje umożliwiające Organizatorowi właściwą opiekę nad Uczestnikiem. Decyzję o udziale w imprezie osoby małoletniej podejmuje Rodzic/Opiekun (jeżeli jest to konieczne, po konsultacji z lekarzem), biorąc pod uwagę, że udział podopiecznego w imprezie nie może powodować zagrożenia bezpieczeństwa dla niego samego oraz innych uczestników imprezy oraz zmuszać Organizatora do sprawowania długotrwałej indywidualnej opieki nad Uczestnikiem, ze szkodą dla pozostałych Uczestników.
   2. Uczestnik powinien posiadać dowód tożsamości (legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport).
   3. Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się wszelkim poleceniom osób, pod których opieką pozostaje w trakcie trwania Imprezy (instruktorzy, wychowawcy).
   4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich regulaminów dotyczących organizacji życia oraz bezpieczeństwa obowiązujących na imprezie. Uczestnik pełnoletni podlega takim samym zasadom, jak Uczestnik niepełnoletni.
   5. W przypadku:
    • poważnego naruszenia regulaminów obowiązujących na imprezie w zakresie nieprzestrzegania przez Uczestnika zakazu posiadania oraz zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub alkoholu; zakazu kąpieli bez wiedzy opiekuna i nadzoru ratownika; naruszania nietykalności lub/i nękania innych uczestników imprezy;
    • zachowania Uczestnika powodującego zagrożenie dla niego samego oraz innych uczestników imprezy; c) zachowania Uczestnika zmuszającego Organizatora do sprawowania nad nim długotrwałej indywidualnej opieki;
    • powtarzających się zachowań polegających na odmowie podporządkowania się poleceniom osób, pod których opieką Uczestnik pozostaje w trakcie trwania Imprezy; Organizator uprawniony jest do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy leżącej po stronie Uczestnika. W takiej sytuacji Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do odebrania bez zwłoki Uczestnika z imprezy na koszt własny.
  2. Rejsy i kursy dla dorosłych:
   1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej oraz zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora w tym zakresie.
   2. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizację programu imprezy.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o usługach turystycznych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw regulujących sprawy konsumenckie. Ewentualne spory strony będą rozstrzygały polubownie, za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia przez sąd.
Scroll to Top